İnstagram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Kişisel Verilerin Korunması (KVKK)

Kişisel Verilerin Korunması (KVKK)

İSTANBUL ATAŞEHİR KOLEJİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
İstanbul Ataşehir Koleji ve Eğitim Kurumları Ltd. Tic. (İstanbul Ataşehir Koleji) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına
yoğun hassasiyet göstermekte ve önem vermekteyiz. Bu bilinçle, İstanbul Ataşehir Koleji ile ilişkili tüm
şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun
olarak işlemekteyiz.
İstanbul Ataşehir Koleji, KVKK’nda tanımlı şekli ile, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda
açıklandığı amaç ve yöntemlerle, mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde, imha
gerekliliklerine ve sürelere uyarak, özenle ve dikkatle işlemektedir;
1. Tanımlar
İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni kapsamında geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veri (ad, soyadı, T.C. kimlik
numarası, adres, telefon, sisteme giriş/çıkış zamanları, bulunulan konum, özgeçmişler, doğum yeri,
doğum tarihi, e-posta adresi, görüntü kayıtları ve sair benzer tüm veriler),
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Öğrenilmesi halinde ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına veya
mağduriyete neden olabilecek, diğer kişisel verilere göre çok daha sıkı şekilde korunmaları gereken
her türlü veri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, dini inanç, mezhep, kıyafet, sendika üyeliği, sağlık,
biyometrik veriler ve sair benzer tüm veriler),
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin bir
parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,
değiştirilmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması ve yurtdışına transfer edilmesi dahil kişisel veriler
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,
KVKK: 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu,
Tebliğ: 10 Mart 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 30356 sayılı
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ,
Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek
veya tüzel kişi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi,
Veri Sahibi: Kişisel Verisi işlenen gerçek kişi,
İrtibat Kişisi: Kurum’la iletişimi ve Veri Sahipleriyle irtibatı sağlayan kişi,
İstanbul Ataşehir Koleji: İstanbul Ataşehir Koleji ve Eğitim Kurumları Ltd. Tic. Şti. anlamlarına gelmektedir.
2. Veri Sorumlusu ve İrtibat Kişisi
Veri Sorumlusu: İstanbul Ataşehir Koleji ve Eğitim Kurumları Ltd. Tic. Şti.
Adres: Küçükbakkalköy Mah. Aras Sok. No:4 Ataşehir/İstanbul
3. Kişisel Verilerin Toplanması, Toplanma Yöntemi ve İşlenmesi
Öğrencilerimizin, öğrenci velilerinin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, eğitmenlerimizin,
yetkililerimizin, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın, iş birliği içinde ya da ilişkide olduğumuz firma ve
kurum çalışanlarının, ziyaretçilerimizin ve sair 3. kişilerin, uhdemizde bulunan kişisel verileri, Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde, otomatik ya da otomatik
olmayan yöntemlerle, İstanbul Ataşehir Koleji ilgili birimleri, iletişim formları, telefon görüşmeleri, elektronik
uygulamalar, yazılımlar, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, sosyal medya ve benzeri vasıtalarla
sözlü, yazılı ya da elektronik olarak İstanbul Ataşehir Koleji tarafından toplanabilecektir, işlenebilecektir.
Bu nedenle, KVKK kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kişisel Verilerin İşlenmesi konusunda sizleri
aydınlatmak istiyoruz.
KVKK’nun 4. maddesi uyarınca kişisel verileriniz;
i. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
ii. Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
iii. Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
iv. ii. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
v. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek,
işlenecektir.
4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacı
Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nun 5. ve 6. Maddelerinde ve Tebliğ’de belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve kapsamında, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir;
i. İstanbul Ataşehir Koleji’nin kuruluş amacı olan ve İstanbul Ataşehir Koleji tarafından yürütülen faaliyetlerin iş
birimlerimiz tarafından sürdürülebilmesi,
ii. Öğrencilerimiz, öğrenci velilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, iş birliği içinde ya da ilişkide
olduğumuz firma ve kurum çalışanları, ziyaretçilerimiz ve sair 3. kişiler ile iletişim ve ilişkimizin
sağlanması,
iii. Çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, eğitmenlerimiz, yetkililerimiz ve yöneticilerimiz ile iletişim ve
ilişkilerimizin sağlanması,
iv. Tahsilat ve satın alma faaliyetleri ile muhasebe/mali işler işleyişinin devamının sağlanması,
v. İstanbul Ataşehir Koleji’ne ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
vi. İstanbul Ataşehir Koleji’nin değerlendirme, şikâyet yönetimi, iç denetim ve sair diğer süreçlerinin
yürütülmesi,
vii. Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlık ve rehberlik hizmetlerinden faydalanabilmesi,
viii. Lojistik faaliyetlerinin güvenli şekilde yerine getirilmesi,
ix. Büyüme çalışmalarının hukuka uygun sürdürülmesi,
x. İstanbul Ataşehir Koleji’nin iç işleyişindeki finansal süreçlerin gereği gibi yürütülebilmesi,
xi. İstanbul Ataşehir Koleji’nin iç işleyişindeki insan kaynakları süreçlerinin gereği gibi yürütülebilmesi,
xii. Okul içindeki çalışma hayatının gereği gibi devam ettirilmesi,
xiii. Bilgi Teknolojileri kapsamındaki zorunlu ve ihtiyari çalışmalarının devam ettirilmesi,
xiv. İstanbul Ataşehir Koleji ve İstanbul Ataşehir Koleji ile iş ilişkisi içerisinde olan özel ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari
güvenliğinin temini.
5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan ilgili tüm mevzuata
uygun olarak, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; eğitmenlerimize, yöneticilerimize, hissedarlarımıza,
iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, ifa yardımcılarımıza veya faaliyet konusu ve amacı
doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü
durumlarda, yurt içinde veya yurt dışında üçüncü şahıslara aktarılabilecektir.
6. Verilerin Saklanması ve Silinmesi
İstanbul Ataşehir Koleji, işlediği kişisel verileri, ilgili mevzuatta veya ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydıyla
İstanbul Ataşehir Koleji prosedürlerinde ve İstanbul Ataşehir Koleji politikalarında belirlenen sürelerde saklamaktadır.
Mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler İstanbul Ataşehir Koleji’nin o veriyi işlerken
sunduğu hizmetlerle bağlı olarak İstanbul Ataşehir Koleji uygulamaları ve teamüller uyarınca işlenmesini
gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi
amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklamaktadır. Belirtilen sürelerin
sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler İstanbul Ataşehir Koleji prosedür ve politikalarında
tanımlanan metotlar ile silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.
7. Veri Sahibi Olarak Haklarınız
7.1. KVKK’nun 11. maddesi çerçevesinde,
i. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
vi. KVKK mevzuatında ve sair mevzuatlarda öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
vii. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep
ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
viii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ix. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın
giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.
Yukarıdaki haklarınızı kullanabilmek için, Veri Sahibi olarak, ilgili Başvuru Formu’nu;
“Küçükbakkalköy Mah. Aras Sok. No:4 Ataşehir/İstanbul” adresine, ıslak imzalı olarak, başvuru
konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile şahsen ya da posta yoluyla veya Noter aracılığıyla,
Formu taratarak, kvkk@atasehirkoleji.k12.tr adresine İstanbul Ataşehir Koleji’ne bildirilen ve İstanbul Ataşehir Koleji
nezdinde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz üzerinden elektronik posta aracılığıyla,
Formu taratarak kvkk@atasehirkoleji.k12.tr adresine kayıtlı elektronik posta adresiniz üzerinden,
elektronik posta aracılığıyla,
ulaştırabilirsiniz.
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız
ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;
i. Talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması,
ii. Talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması,
iii. Başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkinizin belgelendirilmesi,
iv. Kimlik ve adres bilgilerinin bulunması,
v. Kimliği tevsik edici belgelerin ekli olması,
gerekmektedir.
7.2. Yaptığınız başvuru, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve İstanbul Ataşehir Koleji’ne
ulaşmasından itibaren her halükârda en geç 30 gün içerisinde, ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifeye göre ücret talep
edilebilir.
Talebiniz bu süre içinde kabul edilecek veya gerekçeli biçimde reddedilecek, cevabı şahsınıza yazılı
olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması
veya anlaşılamaz olması halinde, başvurunuzu netleştirmek amacıyla, tarafınızla iletişime geçilecektir.
7.3. Kişisel veri sahibi olarak, başvurunuzun reddedilmesi, gereğinin yerine getirilmemesi, verilen
cevabın tarafınızca yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde;
İstanbul Ataşehir Koleji’nin cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 gün ve her halde başvuru tarihinden
itibaren 60 gün içinde Kurul’a başvurabilirsiniz.
8. KVKK’nun 5. maddesinde “Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller” ile
KVKK’nun 28. maddesindeki Kanun’un uygulanmasındaki “İstisnalar” düzenlenmiştir.
9. Yürürlükte bulunan mevzuat ve işbu Aydınlatma Metni arasında uyumsuzluk bulunması
durumunda, Veri Sorumlusu yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.
Aydınlatma Metni’nin tamamının veya belirli maddelerinin, değişen şartlara ve mevzuata uyum
sağlamak amacıyla güncellenmesi durumunda yürürlük tarihi de güncellenecek ve yeniden
duyurulacaktır.
İstanbul Ataşehir Koleji ve Eğitim Kurumları Ltd. Tic